.

ZÁHADY

Vypálení Lidic jako Rituál? 2

DUB JAKO SYMBOL ...

(nechť je prosím tento odstavec brán raději jako důkaz velké shody náhod)

Dub je symbolem německého národa. V germánské .......

Vypálení Lidic jako Rituál? 2

DUB JAKO SYMBOL ...

(nechť je prosím tento odstavec brán raději jako důkaz velké shody náhod)

Dub je symbolem německého národa. V germánské mytologii je dub symbolem odvahy a dlouhověkosti. Je zasvěcen bohu Thorovi. Nemusím ani připopínat, že dubová ratolest je i na některých německých řádech. Harmonické vztahy dubu jsou exempli causa se živlem ohně (vypálená obec), rodem mužským (vojsko), s barvou tmavě hnědou a černou (uniforma SS). Harmonický vztah je též s ptákem: orlem (znak orla na uniformách). Dub je též spojován v lidové magii se spojováním se se světem na druhém břehu (evokace nadčlověka). Dub umožňoval vstup do zásvětí. Lavenderová a Franklinová uvádějí ve své knize Magické rostliny (cituji): "Název dubu v ogamové abecedě "Duir" nemá spojení pouze se slovem "door" (dveře), ale také se základem slova "druid" neboli jinými slovy, druid byla osoba s moudrostí dubu".

Dveře...

Dveře do jiného světa?

Chtěli snad nacisté otevřít dveře skrze rituál vypálení Lidic?

(Zajímavé jsou i další vztahy dubu a božstev e.c. Odin, Zeus, Jupiter, Nephthys, Hor, Pan, Pluto, Artemis, Hekaté, Dagda, ale také i Jehova a Alláh)

NACISTÉ A ZVÍŘATA: SYMBOL KONĚ

(... další náhoda?)

"Němý druh a věrný pomocník, který plní každou povinnost až do posledního dechu - to je náš druh ve zbrani, kůň."
(Norman H., Kriegeskomerad Pferd, Berlín 1938)

U nacistů nebyla pouze orientovanost na germánské mýty, ale i na mýty keltské. Kůň byl velkým symbolem v keltských mýtech: Symbol elity, vznešenosti, krásy, rychlosti, sexuální vitality, odvahy etc. Miranda Greenová v knize Keltské mýty píše (cituji):

"Tento tvor (kůň) se stal v keltské společnosti symbolem elity vznešených válečníků, rytířů. Mnohé kulty byly spojovány s koňmi: váleční bohové, například Mars Corotiacus v suffolkském Martleshamu, bývali v ikonografii zobrazováni na koňském hřbetu; také existují důkazy, že kůň byl vnímán jako sluneční zvíře."

UDAVAČ NEBO AGENT?

Jak jsem uvedl výše, udavač Jaroslav Pála byl členem fašistické organizace Vlajka. Je otázkou, jestli Jaroslav Pála nebyl ještě něco více - například agent, který byl nasazen do celé této anabáze kolem krvavého rituálu v Lidicích. Berte to prosím jen jako pouhou spekulaci: Neměl Jaroslav Pála za úkol zveřejnit dopis, pod vlivem kterého by široká veřejnost věřila tomu, že stopy od atentátu na protektora vedou právě do Lidic? I když se to zdá možná pravděpodobné, tak se jedná pouze o mou spekulaci, která není podložena důkazem. Důkazem, který by potvrzoval napojení udavače na SS a nebo na okultní společnosti tehdejšího Německa. Jediné, co je známo, je fakt, že udavač Pála byl členem fašistické Vlajky.

ČESKÁ FAŠISTICKÁ VLAJKA

Říkalo se jim "vlajkaři". Oni si říkali hrdě: Vlajka - Hnutí za Nové Československo. Vlajka byla fašistická organizace, která prezentovala radikálně pravicové nacionalistické myšlenky a která otevřeně kolaborovala s nacismem. Vlajka vznikla v roce 1925 a původně se jednalo o hnutí tvořené studenty medicíny a práv. Od roku 1925 byla Vlajka volnou složkou Národní obce fašistické. V roce 1928 se však Vlajka "odtrhla" od této organizace - údajně pro neschody s generálem R. Gajdou. Od roku 1928 vystupovali členové Vlajky pod názvem Národní svaz studentstva a mládeže. Tento svaz vydával časopis pod názvem Vlajka. Členská základna Vlajky se nijak natajila obdivem k vůdci a dokonce i tvrdila, že existuje určitá spřízněnost Adolfa Hitlera a Ježíše Krista. I přesto, že Vlajka odeslala gratulaci Adolfu Hitlerovi k přepadení SSSR, tak Hitler s členy této organizace rázně "zatočil". Vlajka byla až příliš fanatická organizace a tak se stala příteží a hrozbou i lidem kolem Hitlera. 17. 12. 1942 přestala Vlajka prakticky existovat, protože Hitler poslal některé její členy do Dachau a některé do totálního nasazení, popřípadě je zapojil do práce pro různé nacistické a protektorátní instituce. Otázkou je, proč až v roce 1942? A proč zrovna několik měsíců po tragédii v Lidicích? Náhoda?

Podívejme se na různé okultní spolky, které stály v pozadí II. Světové války. To, že se zajímal Hitler a lidi kolem něh o okultismus, ezoteriku a různá náboženství, dokazují i různé expedice, které nacisté podnikali do mnoha koutů naší planety. Zajímal je Grál, zajímal je meč vůdce a nejmocnější krále hunské říše Attily, zajímalo je původní náboženství Tibetu (bon), ale zajímal je i buddhismus. Krom toho se spekulovalo mezi nacisty i o teorii duté země, teorii několika měsíců a tak podobně. Nacisté jakoby se snažili "mixovat" různé nauky objevující se na celé naší planetě.

GERMANENORDEN

Společnost Gemanenorden byla založena již v roce 1912. V tomto roce ji založilo několik prominetních okultistů.

" ... její vůdce Herman Pohl byl posedlý myšlenkou hrozícího postupného rozmělnění germánské rasy, nezadržitelného zředění národních pokrevních linií pronikáním neárijských elementů ... " píše o této společnosti Shelley Klein. Tato společnost fungovala podobně jako jiná tajná bratrstva, měla své lóže, pracovala tajně a tak podobně. V této společnosti se vyučovala nacionalistická ideologie, antikomunismus a antisemitismus. V rámci této společnosti vznikla další skupina, která byla vedená baronem Rudolfem von Sebottendorffem: Thule.

THULE

Thule je ostrov na severu. Dle legend zanikl podobně jako bájná Atlantida. Na Thule je (bylo) ukryto "něco", co je nám lidem neznámo. To "něco" by mělo vysvětlovat veškerá tajemství a obsahovat veškeré moudro.

Již v roce 1919 zobrazoval symbol společnosti Thule obrácenou svastiku, jenž se později stala symbolem nacistického hnutí.

V knize "Nejkrutější tajné společnosti v dějinách" se o Thule můžeme dočíst (cituji):

"... Společnost Thule (Thule-Gesellschaft) a její příslušníci se scházeli v přísném utajení. Sehrála významnou roli při Hitlerově mocenském vzestupu, protože mu získávala podporu v mnichovských pivnicích, kde Hitler začal ze svými charismatickými projevy, jimiž chtěl vyburcovat pouliční lůzu k akci ... "

Joana Kavenna poznamenává v knize The Ice Museum (cituji):

"... společnost Thule byla raným vyjádřením nacistické modly "árijských" kmenů a severských zemí, častou proklamací myšlenky přirozené čistoty a víry v rasovou nadřazenost mezi lidmi."

Rudolf von Sebottendorff do této skupiny hodlal přijímat pouze osoby šlechtického původu. Od těch vyžadoval doložení jejich rodokmenu několi století zpět.

THULE A NACISTICKÉ OSOBNOSTI

Společnost Thule sehrála nejspíš velice významnou úlohu ve II. Světové válce. Na přednáškách této skupiny se jednalo exemli causa o germánských mýtech, o germánské rase a kořenech této rasy, o germánské poezii, o původní domovině Teutonů. Ale také o zničení všech takzvaně cizích elementů v Německu a o takzvané obrodě germánské rasy. Členové a hosté na těchto přednáškách byli úředníci státu, průmyslníci, milionáři, hlava mnichovské policie etc. Ale pro tento článek je podstatné, že tam byl i Adolf Hitler, Rudolf Hess a nacistický ideolog Alfred Rosenberg. Šéf Thule Rudolf von Sebottendorff věřil tomu, že bájná země Thule leží na severu uprostřed moře. Ovšem Himmler a Hitler se začali přiklánět k tomu, že skutečná Thule leží v Tibetu. A možná že právě proto se začal Himmler zajímat o Tibet, o původní náboženství Tibetu, ale i o buddhismus. Jeho zájem o buddhismus přerostl v to, že se začal považovat za buddhistu a stal se vegetariánem. Všichni důstojníci pod Himmlerem byli také vegetariáni - Himmler jim to nařídil. Vegetariánem byl i ministr propagandy Goebbels a také Hess. Hitlerovo vegetariánství nemuselo mít až tak nutně souvislost s Tibetem a s obdivem k Tibetským mnichům. Je třeba připomenout Hitlerovu posedlost hudbou Richarda Wágnera a je třeba připomenout i to, že Richard Wágner byl vegetariánem. A možná právě proto se stal vegetariánem i sám Hitler.

THULE A TIBET

Nejenom někteří členové společnosti Thule (Himmler, Haushofer, Hitler etc) věřili tomu, že bájná země Thule je ukryta v Tibetu. Karel Hauhofer (člen společnosti Thule) založil tajnou společnost VRIL: "... Karl Haushofer, zakladatel další krajně pravicové tajné společnosti Vril, věřil tomu, že kořeny árijské superrasy leží ve Střední Asii, přesněji v Tibetu..." (citace: Shelley Klein).

AHNENERBE A EXPEDICE TIBET 1938Himmler a jeho "Společnost pro výzkum dědictví po předcích" (Ahnenerbe) uspořádal výpravu do Tibetu. Tuto expedici vedl německý přírodovědec Ernst Schafer. Dalším členem expedice byl Bruno Berger (antropolog, příslušník SS), který poukazoval na to, že sebejisté a panovačné chování Tibeťanů jsou možná důkazem toho, že Tibeťané mohou být prototypem germánů. Jako další důkaz této jeho teorie uváděl to, že Tibeťané mají určité fyzické zvláštnosti. Tím myslel vystouplé lícní kosti - podobné jako u germánů.

AHNENERBE A HERMAN WIRTH

Oblíbencem "šéfa" společnosti Ahnenerbe Himlera se stal znalec starogermánských obřadů a okultista Herman Wirth. Spisovatel a historik Jeremej Parnov o osobě Hermana Wirtha píše (cituji):

"Wirth měl k dispozici specialisty z různých úseků okultních učení. Jejich úkolem bylo studovat zkušenosti tyranů a diktátorů minulosti, zobecňovat moudrosti nashromážděné tajnými společnostmi všech dob a všech národů a dodávat vhodná doporučení a rady ... " Na projevech Adolfa Hitlera je jasně vidět to, jak má dobře nastudovanou psychologii ovládnutí davu, jak dobře dokáže i přes svou nesmělost, která je patrná na začátku každého projevu, zvládnout tak velký dav. Zajímavé je též pozorovat jeho veřejná vystoupení a soustředit se na jeden okamžik, který nastává snad u všech těchto jeho projevů. V tento okamžik jakoby do Hitlera vstupovala určitá posedlost (z hlediska psychologického) či něco co by se nechalo nazvat démonem (z hlediska démonologického). I když toto vše se mohlo odehrávat pouze v hlavě vůdce, který si o sobě myslel to, že je nesmrtelný a že je něco víc - nadčlověk. I když jeho pozdější projevy dokazují to, že přestává věřit tomu, že on sám je nadčlověkem. A začíná věřit, že nadčlověk je démon z jiného světa, kterého se začíná obávat.

HITLER - POSEDLOST NADČLOVĚKEM

"Nový člověk žije mezi námi! Je tady! Stačí vám to! Prozradím vám jedno tajemství. Viděl jsem nového člověka. Je nebojácný a krutý. Měl jsem před ním strach."

(Adolf Hitler)

"Je dobré ovládat sílu, ale je ještě lepší jí vlastnit a ochraňovat srdce národa."

(Goebbels, ministr propagandy)

Hitler si možná do této chvíle mohl myslet, že on je tím nadčlověkem. Ovšem onen démon, který do něj jakoby vstupoval při jeho projevech, mu najednou přerostl přes hlavu. Hitler pojmul své projevy jako rituály a zakončoval je jako kněz bohoslužbu: slovem AMEN.

"Důvěrným ho nečinila jeho slova, ale jeho energie."

(komentátor filmu "Hitlerova Kariéra")

Projevy Hitlera vykazují prvky šílenosti a posedlosti démonem. Démonem, který mohl existovat již dříve a nebo démonem, který byl vytvořen myšlenkou ve formě astrální larvy (generované individuálními hnutími lidské mysli), či astrální larvou kolektivu (tvořenou kolektivně sdíleními myšlenkami a emocemi) - což je v tomto případě více pravděpodobné. Otázkou zůstává, jestli Hitler a spol. věděl něco o psychologickém konceptu magie (což by vysvětlovalo jeho skvěle psychologicky propracovné projevy manipulující dav) a nebo jestli si nadčlověka a další parapsychologické pojmy vysvětloval jen pomocí démonologického konceptu. Po prostudování několika jeho projevů na videozáznamech se spíš přikláním k první možnosti. Je vidět že Hitler (či lidé kolem něho) dobře zvládal (i přes svou nesmělost a sociální fóbii) psychologii davu. A i přes laciné fráze (stále dokola se opakující) dokázal dav psychologicky (chcete-li magicky) "zblbnout". Přeložíme-li si projevy Adolfa Hitlera, tak zjistíme, že se jedná o projev složen ze "žvástů" a ne o projev dobrého (či průměrného řečníka). Dovoluji si tvrdit, že Hitler neuměl řečnit, neuměl argumentoval. Jediné co uměl, bylo zaujmout svou energií či svou posedlostí. Otázkou je, jak velkou roli sehrála v celé Hitlerově moci různá tajná společenstva, která měla v nacistické politice velký prostor (e.c. Thule, Vril al Světelna lóže etc).

To, že na Hitlera měla tajná ezoterika dopad dokazuje například i tato citace z knihy Jitro kouzelníků od autorů Pauwelse a Bergiera:

Hitler stál ve svém pokoji, vrávoral, rozhlížel se kolem sebe pomateným pohledem.

"To je on! To je on! Přišel sem!", sténal. Jeho rty byly bledé. Pot z něho kanul ve velkých kapkách. Náhle pronesl jakási slova, číslice, které neměly smyslu, zlomky vět. bylo to děsivé. používal podivných seskupenin výrazů, zcela zvláštních. Potom znovu zmlkl, ale hýbal rty...

... potom najednou zařval: "Tam! Tam! V koutě! je tady!" Dupal do podlahy a řval.

ZÁVĚR

Proč byla obec Lidice vypálena, když gestapo vědělo, že žádné stopy do Lidic nevedou?

Proč byla obec lidice vypálena 10. 6., když byla dementována všechna podezření již 4. 6. 1942?

Bylo by mnohem více logické, kdyby nacisté vyhladili Lidice bezprostředně po předání dopisu. Bylo by to logické, protože po atentátu panovala v protektorátu panika a hněv proti českému a moravskému lidu. Proč by se čekalo na nějaké vyšetřování a proč by se čekalo tak dlouho, když v protektorátu bylo popraveno bez soudu a bez vyšetřování 10 000 lidí v souvislosti s tímto atentátem (mimo jiné i spisovatel Vladislav Vančura)?

Podivné je, proč nacistické Německo utajovalo důvod toho, proč vypálilo obec Lidice resp. proč předkládalo jiné důvody (spojitost s atentátem na protektora), které se nechají po letech tak snadno dementovat.

Otázkou je, jakou úlohu sehrál v tomto krvavém rituálu chrám, který byl v Lidicích. O tomto chrámu se zmiňuje několik prací. Knize "Největší české záhady" (autor Otamar Dvořák): "Zdeněk Horský z astronomického ústavu ČSAV prokázal, že spojnice průchodů na různých stranách toho gigantického příkopu určují východy a západy slunce za zimních a letních slunovratů a také krajní, nejsevernější východ Měsíce. Čtverec i elipsa byly ohrazeny společnou palisádou z přiostřených kůlů. Kdyby tehdejší stavitelé místo dřevěných kmenů používali kámen, měla by dnes naše země unikátní památku světového významu - nejstarší astronomickou observatoř v Evropě!". Tolik citace. Otázkou je i to, proč se komunistická STB snažila čtyřicet let po válce pátrat po chrámu a proč "restaurovala" půdorys onoho chrámu.

Další otázkou je, jakou úlohu sehrál v celém případu udavač Jaroslav Pála. Byl nasazen jako agent? A nebo to celé byla jen pouhá náhoda, která nahrála nacistům. A proč několik měsíců potom bylo "zatočeno" se členy fašistické Vlajky, která spolupracovala s okupanty.

Jakou úlohu v celém případu sehrála minulost Lidic - údajné pagermánské stavby v obci?

Asi bych mohl dál a dál psát otázky k tomuto tématu. Možná je to zbytečné, protože tato tragédie se již nedá vrátit. Možná to zbytečné není a možná, že nás tento případ může varovat před další možnou totalitou

Jaroslav Demeter Ptáček


Použitá literatura:

Tiskovina Národní práce ze dne 12.června 1942;
Dr. Thomas Roder, Volker Kubillus: Muži za Hitlerem (Votobia 2000);
Lavenderová, Franklinová: Magické rostliny (Volvox Globator 1999);
Norman H.: Kriegeskomerad Pferd (Wilhem Limpert, Berlín 1938);
Boria Sax: Zvířata v třetí říši (nakladatelství Dokořán 2003);
Adolf Hitler: Mein kampf očima dneška (nakladatelství KMa 2007);
Otomar Dvořák: Největší české záhady (nakladatelství XYZ 2007);
Miranda Greenová: Keltské mýty (nakladatelství KMa 2006);
Josef Veselý: Magie (Vodnář 2002);
Pauwels, Bergier: Jitro kouzelníků (nakladatelství XYZ 2004);
Shelley Klein: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách (ALpress 2006);
Miroslav Gregorovič: Kapitoly o Českém fašismu (nakladatelství Lidové noviny 1995);
Jeremej Parnov: Luciferův trůn (nakladateství Svoboda 1989);
Ondřej Muller, Irena Tatíčková: Rok do kapsy (Albatros 2003);
Joachim C. Fest: Hitlerova kariéra (válečný dokument);
Joachim C. Fest: Hitler (vydavatel neuveden);
Časopis Reflex 23/2002
http://www.wikipedia.org
http://www.ceskenoviny.cz
http://www.reflex.cz

Žádné komentáře
 
paranormální jevy,paranormals,záhady,záhady a mysteria,duchové,sex,erotika,strašidelné příběhy,Únos,Area51,area51,tunguská exploze,30 červenec 1908,Filadelfský experiment,bahamské trojuhelníky,Canneto de Caronia,Canneto Caronia,canneto caronia,strašidelný dům,trojuhelníkové ufo,tojuhelnikove ufo,ufo,www.zahady.cz,balck out,new york bez proudu,příběhy,projekt ,fénix,fotografie záhad,duchové,bigfoot,snezny muz,yeety,jety,Chupacabra,UFO,USO,Roswell - celková zpráva,Loch ness,Bermudský trojuhelník,Okolnosti pádu Challengeru,Předtuchy,Area 51+video,Tunguská EXPLOZE,Tunguská exploze,Tunguská záhada,S-4,Groom lake,Grom-Lake,Groom Lake,groom-lake,grom lake,groom lake,UFO, záhady, area51, dějepis, zeměpis, přirodopis,magie,kouzla,astrílní cestování,ac,záhady,area 51 fotografie, mystéria,fotogalerie,ufo obrázky,ufo fotogalerie,ufo videa,area 51,area51 obrázky,Starověké zbraně I,Starověké zbraně II,Neidentifikovatelné letecké objekty v ČR,Vrátily se staří známí?,Vrátily se staří známý?,Vrátily se staří známí,Vrátily se staří známý,vypálení lidic,vypálení lidic jako rytuál?,The sims 2 download casa the sims 2 gratis download case the sims download case the sims 2 download casino black jack download casino empire download casino federation download casino on net download casino software download casino tropez download catalist download catalog download catalogo emmezeta download catalogo malossi download catalyst download catoni animato gratis download catoon download cazzata download cazzate download cc cleaner download cc cleaner 1 34 download cce download ccg maker download ccnl elettrico 2006 download ccnl metalmeccanico download ccnl metalmeccanico artigiano download cctv download cd download cd audio download cd axis 2110 download cd boot download cd burners download cd clone download cd cover download cd decrypter 2 3 1 download cd dvd modifiche ps2 download cd ex download cd exe download cd fifa 2006 download cd g download cd gps bmw download cd installazione diablo2 download cd installazione ipod nano xp download cd key download cd key bmw download cd label download cd label for free download cd laura pausini download cd musicale download cd musicali download cd n go download cd navigazione auto download cd office 2000 small business download cd protector download cd ps2 download cd r diagnostic download cd registrato funzionante download cd ripper download cd rom download cd rom dizionario nomen download cd scratch download cd test download cd v3 download cd windows xp professional download cd writer 8200 series download cda download cdex 1 51 download cdex italiano download cdgen ps2 download cdgen ps2 2 0 download cdr win download cdrwin 3 8d download cei 11 27 download celebrity the sims 2 download cell phone ringtone download cellulare download cellulare gratis download cellulari download celtic download cen download cenere angela download censored download cento colpi di spazzola download cento colpi spazzola download cep color enable download cerca download cerca te download certificate creator download cervello download cervello 2050 download cesare cremonini bagus free download cessna citation mustang for fs9 download chameleon gem crack download champion spot download champions league download championship manager 2006 download championship manager 2007 download character download character 3ds download character dbz for lf2 download character for lf2 download character sacred download characters download characters lf2 dbz download characters sims download chars download chars capcom vs snk download chars final fight maki download chars mugen download chat download chat big fun download chat c6 download chat italiana download chat mabuhay download chat yahoo download chat yahoo 6 1 2003 download chating room download cheater database download cheeta audio converter download cheetah audio download cheetah audio converter download cherry gold download chess assistant download chess assistant 6 download chess master download chess mobile download chessmaster download chessmaster 9000 download chessmaster 9000 mac download chi vuol esser milionario download chi vuol essere miliardario download chi vuol essere milionario download chi vuol essere milionario gratis download chi vuole essere milionario download chiara forza perugia download chicken invader download chicken invaders download chimica industriale download china download chip download chip s challenge download chipcat 2 3 ita download chipset audio via ac97 download chopin download chrono trigger gba download cia commander crack download cicciolina download cicciolina gratis download cinema 4d download ciogo luxor download circuit download circuit maker download circuitmaker download cirrus for fs2004 download ciso converter download citation x fs 2004 download citizen berlusconi download citrix download citta sim city download city download citymaps miami tomtom download civ ii download civilization 1 download civilization iv download claddvd download clam download clam antivirus download clamwin download classic game download classic music download classical download classical sheet music download classical tetris download classico libro download clean download clean registry download clean xp download cleaner download cleanmgr versione 6 download cleanup download clear download click download click to dvd download client for java proxy download client lineage 2 c5 download client putty download client telnet download client terminal download client winlirc download client world of warcraft download cliff hanger lupin 3 download clinica dell amore download clip sex download clip song download clipart collection download clipart compressi download clipart diddle download clipart free download clipart gif download clipart wmf natale download clone download clone 5 download clone cd 4 download clone cd 5 download clone cd dvd download clone cd dvd italiano keygen download clone cd gratis download clone cd italiano download clone dvd 2 download clone dvd 2.8 download clone dvd gratis download clone dvd ita download clone dvd mobile download clone dvd2 download clone gratis download clone xxl download clonecd 5 9 2 1 download clonedvd 2 download clonedvd 2 gratis download clonedvd 2.8 download clonedvd italiano download clonedvd2 download clony download clony xxl download clonyxxl download cloverheart s mp3 download cm download cm 8738 download cm 97 98 download cm5 portugues completo download cmailserver 5 3 download cmap download cmd exe download cmi8330 download cmi8738c3dx pci audio device driver download cmi9738 audio driver download cnc simulator download cnn download cobian backup download cobol download cobra download cocktail download cod2 mohaa map download coda dx50 download coda pac download codbot 1 50 download code download codebreaker 7 8 download codec 3gp download codec ac3 download codec aggiornati download codec amr download codec asf download codec asx download codec audio download codec audio avi download codec audio gratis download codec avi windows media player download codec div download codec div3 download codec div3 gratis download codec divx download codec divx 5 download codec divx 5 1 1 download codec divx 5.0 download codec divx nokia n70 gratis download codec dvd download codec dvd windows xp download codec dvix download codec dvm download codec dvx download codec dx 50 download codec dx 50 div5 download codec dx50 download codec dx50 divx download codec for windows download codec for wmp 9 download codec free download codec gratis download codec gratis italiano download codec h 264 download codec h 264 avc download codec h264 download codec indeo download codec it download codec k lite download codec lame download codec media download codec media player download codec media player 10 download codec media player 11 download codec mediaplayer download codec microsoft mpeg download codec mp3 download codec mp4 download codec mpc download codec mpeg download codec mpeg 2 download codec mpeg 4 gratis download codec mpeg1 layer 3 download codec mpeg2 download codec mpeg4 download codec mpg download codec pack download codec per windows media player download codec s mpeg 4 v3 download codec tag download codec video download codec video klite megapack download codec video windows media player download codec video wmv download codec window media player 10 download codec windows download codec windows media download codec windows media player download codec windows media player 10 download codec wmp download codec wmv download codec x wmp 11 download codec xvid download codec yuy2 download codek download codex download codfree download codice download codice 28 download codice attivazione alchool 120 download codice attivazione simulatore treno download codice attivazione zuma download codice avviamento postale download codice civile download codice civile commentato download codice da vinci download codice della strada download codice di procedura civile download codice dvd fab express download codice fiscale download codice fiscale gratis download codice fun 6 1 download codice informatico download codice leonardo vinci download codice matrix download codice motorola a835 download codice o file digitale terrestre download codice penale download codice pokemon download codice privacy download codice procedura civile download codice registrazione clone cd download codice sat viaccess download codice sblocco lg 8138 download codice sblocco nec 228 download codice scheda sky free download codice segreto mafia pc gratis download codice seriale download codice sky card download codice sorgente download codice strada download codice vinci download codice vinci dvd download codici download codici avviamento postale download codici fun 6 1 download codici per ricariche vodafone download codici seriali download codifica dvd download coiffeur download colin mc rally download colin mcrae download colin mcrae rally download colin mcrae rally 2005 download colinde download colinde mp3 download collar de esmeraldas download collin mcrae raly 1 download colonna sonora download colonna sonora armageddon aerosmith download colonna sonora dei film download colonna sonora film download colonna sonora odissea 2001 spazio download colonna sonora squalo mp3 download colonna sonora zip download colonna sonore download colonna sonore film download colonna sonore zip download colonne sonore download colonne sonore film download color nick download color nick v2 download color tech clementoni download colornick v2 download com ad aware download com ad aware se download com adaware download com c nat download com cnet download com emule download com limewire download com macromedia download com macromedia flash player download com psp download com spybot download com spybot 1 3 download com spybot sd download com spybot search and destroy download com spybot search destroy download com tom tom download comand conquer full download combat download combat flight simulator download combattimento tancredi clorinda download comctl32 download comctl32 dll xp download comdlg32 download comdlg32 ocx download come see me tonight download comic font download comic software download comici download command conquer download commander download commandos download commandos 1 download commandos 2 download commandos 3 download commandos gratis download commiservizi difesa download communication manager symbian download compaq 010329 001 download compendio diritto commerciale download compilation download compilatore download compilatore c download compilatore c++ download compilatore cobol download compilatore fortran download compilatore gcc download compilatore java download compilatore linguaggio c download compilatori c download compiler download completa metal gear solid download complete free movie download complete game download complete games download completi download completo download completo championship manager download completo de fifa street download completo dungeon siege 2 download completo hitman codename 47 download completo messeger 7 5 download completo morrowind the elder scroll download completo windows xp italiano download componente pneumatico cilindro download comprimere dvd download comprimere video download computer driver download computer game download computer game free download computer motorola razr v3i download computer parlante download computer toshiba download computer toshiba gratis download computer toshiba gratis download download computo metrico estimativo palestra download con download concert download concerto madonna download condivisione download condivisione file download conexant d480 mdc download conexant hsp56 download conexant rs56 pci driver download configurare scheda tv download coniugazione dei verbo download connessione guidata download consolle dj for pc download consolle java for microsoft vista download consolle java for vista download construction destruction full download contatore visite download contax 4715 download conteo of don omar download contessa ruggeri download contintasca 6 download conto corrente software download conto tasca 6 download contour grid elevation map download contour grid map download contratto affitto uso commerciale download contratto capitolato d appalto ristrutturazione download contratto compravendita fiavet download contratto lavoro metalmeccanico download contratto locazione immobile download contratto nazionale metalmeccanico 2006 download contratto preliminare compravendita download controcampo download controcampo 2006 download control download control activex download control remota jar download control scis raid download controller audio download controller audio multimediale download controller raid download controller usb download controller vga compaq evo n1015v download controller video vga download controllers mainboard pc100 sis530 download controlli activex download controllo activex download controllo activex 9 download controllo gestione download conversione file download conversione mp3 download conversione mp3 midi download convert ape mp3 download convert avi download convert doc download convert movie download convert mp3 download convert pdf download convert vob download convert wab to pab download converted music italiano download converter download converter 3ds download converter 3ds max obj download converter 3gp download converter avi to download converter avi to dvd download converter dv avi download converter mp3 download converter mp3 to mmf download converter pdf download converter to divx download converter wave to mmf download converti cda mp3 download converti cdfs dvd download converti ivx download converti mp3 mp4 download converti mpeg dvd download converti pdf word download converti wmv cd dvd download convertire 3gp download convertire file download convertitore 3gp download convertitore 3gp avi gratis download convertitore 3gpp download convertitore amr download convertitore amv download convertitore audio download convertitore audio mp3 download convertitore avi download convertitore avi 3gp download convertitore avi amv download convertitore da divx a dvd download convertitore da mpc a mp3 download convertitore da wav a mp3 download convertitore da wma a mp3 download convertitore divx download convertitore divx dvd download convertitore doc pdf download convertitore dvd download convertitore dvd a dvx download convertitore dvd dvx download convertitore dvix dvd download convertitore dvx dvd download convertitore dvx in dvd download convertitore file download convertitore file video download convertitore file video 3gp download convertitore file wav download convertitore formati video download convertitore in mp3 download convertitore inglese download convertitore midi download convertitore midi mp3 download convertitore mp3 download convertitore mp3 midi download convertitore mp3 mmf download convertitore mp3 wav download convertitore mp3 wma download convertitore mp4 download convertitore mp4 gratis download convertitore mpc mp3 download convertitore mpeg download convertitore musica download convertitore pdf download convertitore pdf word download convertitore psp download convertitore quick time avi download convertitore quick time avi free download convertitore real one player quicktime download convertitore rm download convertitore sis jar download convertitore sis nth download convertitore swf avi download convertitore video download convertitore video gratis download convertitore video ipod download convertitore video mp4 download convertitore video mpg 3gpp gratis download convertitore video psp download convertitore video rm download convertitore wav mp3 download convertitore wma mp3 download convertitori audio download convertmovie crack download convertxtodvd 2 1 6 download cool download cool edit download cool edit pro 2 download cool streaming download coolpix l4 manuale italiano download coolstreaming download coolstreaming 3 download copernico download copertina download copertina cd download copertina cd audio download copertina cd musicale download copertina cd musicali download copertina dvd download copertina film download copertina film dvd download copertine download copertine cd download copertine dvd download copia dvd download copilot alk download copione anna frank download copione cabaret sketch download copione natale download copione teatrale download copioni teatrali download coppermine download cops robbers download copy programm download copy to dvd download copy to dvd gratis download copytodvd download copytodvd 3 20 download coran arabic language download corano download core player mobile download core10k exe download corel album download corel art dabbler 2 1 download corel capture,Sony Ericsson K750i... Spusta filmů v DVD i v DivX... sudoku,filmy,mp3,zdarma,stahujte,stahuj,filmy,hry,ke,stazeni,zdarma,vse,movies,blog ,free,web,seznam,pocasi,zpravy,viry,reklamní systémy,partnerský,horoskop,program,sms,free,computer,nova,mp3,zabava,reklama,firmy,bro, praha,počasí,sms,free,zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web , fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, freemp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, online zábava, zábava, zábava online, hry, hryonline, onlinehry, on-linehry, on-line, online, game, games, zadarmo, webhry, webgames zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, tvorba www,webdesign,informační architektura,viditelnost,SEO,seo,search engine optimization,optimalizace pro vyhladavače,optimalizace pro vyhledávače,použitelnost,přístupnost,WCAG,WAI,blindfriendly web,internet content,webgarden, mp3.webgarden.cz, videoklipy, videa, software, filmy ke stažení zdarma, mp3 ke stažení zdarma ,hry ke stažení zdarma, počítače, toplist, hostuju, nahraj, upload, hosting, kabát, chinaski, mp3, warez, no name, fixa, hledat, vyhledávání, statistiky,rank, pink, rádio, vysočina, rádia online, odkaz, kontakt, icq, skype, odkaz, webgarden.biz, gmail, webkamery, iq test, zdarma, tapety zdarma do mobil, tapety na mobil zdarma, sudoku, reklama, cela alba ke stazeni zdarma,wohnout,obsluhoval jsem anglickeho krale,stahuj, torrent, recenze, filmy, film,hry,game ,černobyl,webgarden,seznam,war,stalker,pagerank,srank,zvyseni,jak,o,pc tuning,tuning,bannery,vymena ikonek,www.mp3s.nadruhou.net,mp3s,mp3snadruhou,atlas,seznam,seznamka,horoskopy,zpravy ,akcie,morfeo,porno,pamela anderson,george busch,free video,free foto,hovno,carbon,nfs,gta,batlle,warior,Milla Jovovich,k700i,k750i,nokia,java hry,w700i,w800i,film mafia,nahral,modeling,jak se stát modelkou,lacoste,lancome,gta,san andreas,asus,microsoft,aple,avril lavigne,drogy,repro,auto,bazar,paměť,rozvrh,novinky,bruce wilis,paul,papír,myš,usb,koupit,prodat,light,lamborginy,ferari,bmw,porsche,mercedes,čj,angličtina ,amaterské filmy,lost,ztraceni,vratné láhve,Vratné Láhve,Kvaska,Martin Kunc,Paris Hilton, Tokio Hotel, java hry zdarma ke stažení,warez,javy zdarma,java hry zdarma,tapety na mobil zdarma ,java hry zdarma,java hry 128x160 zdarma ke stažení, zdarma ke stažení, zdarma, java hry pro mobil zdarma ke stažení zdarma ke stažení,EA Mobile Fight Night Round 3 zdarma ke stažení,S.T.A.L.K.E.R. 3D - neuveritelné preview,Trailer na BULANKY mobile,Trailer na BULANKY mobile ,GAMELOFT PREVIEW ,3D Need For Drift,NFS:MOST WANTED NO FAKE a mnohem více java her pouze zde zdarma ke stažení.Největší web o java hrách v ČR. Piratesxxl.110mb.com piratesxxl.110mb.com freefoto.cz java hry 176x220,240x320,3gp filmy,videa,akční,fantasy, komedie,horory,Trihller,Dobrodružné, Animované, simsni 3gp filmy download,tapety 176x220,240x320,animace 176x220,240x320,mp3 download,java aplikace,informace o mobilech k790i, k800i,k810i,k550i,k750i,galerie, příslušenství,kde koupit,forum,xxx,porno,sex-schop,pc recenze,cd klíče,warez, Lost, Simpson, 3gp, java hry, zvonenia, polyfoní vyzvánění, free 3gp, videa na mobil zadarmo, wap upload, témy na mob il, themes, games, mobile vi deos,download, software na mobil, manuály, java games, nokia, siemens, SE, Lost na mobil, free, zdarma, zadarmo hry,game,games,pc,hrani,online,java,psp,play,station,mp3,mp4,alba,albumy,filmy,movie,movies,tapety, wallpaper, gif,rip, stahuj,vse,ke,stazeni,download,,zabava,pocitace,computer,tapetky,rapidshare,megaupload,upload, filefactory,mobil,rar,zip, live,tv,online,radia, icq,programy,videoklipy,vydelek,er,rap,pop,techno, hip,hop,counter,strike,software,cd,iso, dvd,,webmaster,iq,test,kravinky,vtipy,animace,smajlici,doplnky,windows,grafiti,sms,happy, tree,friends,homepage,soundtra cky,net,internet,prachy,penize,reklama,search,informace,internet,web,radio,hitparada,ikonky,vymena ,hudba, ddl,top,torrent,warez,file,super,bomba,parba,,cheaty,tvorba,webu,web,hosting,navstevnost ,zvyseni, navstevnosti, ch,patche,cs,1.6,gta,san,andreas, kabat,corrida,chinasky,obrazky,picture,pictures ,php,tvorba vebu,flash,html,pozadi ,gamepage,zip,rar,hesla,password,pass, skype,microsoft,full, new,vista, novinky, na,prani,prodam,hledam,koupim,najdu,v auta,divky,priroda,ženy,,foto,rammstein,sims,gta,san,andreas,cent,simsnovi,sta noty,oblivion,matrix,vymena,ikon,ikonek,call,of,duty,prey,doom,worms,ea,godfather, gothic,vydelek,na,netu,novinky,nery Robbie,Williams,greatest,hits, akon,eminem,Black,Eyed,Peas,abba,disco,scooter,auta,lode,vesmir,zeny,priroda, 3d,2d,motorky,windows,vista,fantasy,source, play,good,java hry na k750i,online hry,moodik,crypt,load,agáta hanychová,playboy Annonce, Atlas, Auto, BEST of YouTube, Blesk, Centrum, Digi TV, Eurotel, Evropa 2, Filmy ke stažení zdarma, Freefoto, Freefoto.cz, Freevideo, Freevideo.cz, Google, Horoskopy, Hry, Hry online, ICQ, Idnes, Idos, Idos jízdní řády, Ikea, Jízdní řády, Jízdní řády autobusů, Jízdní řády vlaků, Katastr nemovitostí, Libimseti, Libimseti.cz, Mapy.cz, Minihry, Mp3, Mp3 ke stažení zdarma, Nokia, O2, Obchodní rejstřík, Obrázky, Online hry, Počasí, Rande.cz, Recepty, SMS zdarma, Seznamka, Sms zdarma na eurotel, Spolužáci.cz, Stahuj.cz, Superhry, Superstar 3, T-mobile.cz, T-music, Tapety na plochu, Telefonní seznam, Teletext, Vodafone, Vodafone.cz, Xchat, www.1000her.cz, www.freefoto.cz, www.freevideo.cz, www.idos.cz, www.libimseti.cz, www.servis24.cz, www.superhry.cz, www.vodafone.cz, Úřad práce www.google.com, www.jyxo.cz, www.morfeo.cz, optimalizace, seo, vyhledávač, fulltext, sudoku,filmy,mp3,zdarma,stahujte,stahuj,filmy,hry,ke,stazeni,zdarma,vse,movies,blog,free,web ,seznam, pocasi,zpravy,viry,reklamní systémy,partnerský,horoskop,program,sms,free,computer,nova,mp3,zabava,reklama,firmy,bro,praha, počasí,sms,free,zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, online zábava, zábava, zábava online, hry, hryonline, onlinehry, on-linehry, on-line, online, game, games, zadarmo, webhry, webgames zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, mp3.er.cz,tvorba www,webdesign,informační architektura,viditelnost,SEO,seo,search engine optimization,optimalizace pro vyhladavače,optimalizace pro vyhledávače,použitelnost,přístupnost,WCAG,WAI,blindfriendly web,internet content,webgarden, mp3.webgardeb.cz, videoklipy, videa, software, filmy ke stažení zdarma, mp3 ke stažení zdarma,hry ke stažení zdarma, počítače, toplist, hostuju, nahraj, upload, hosting, kabát, chinaski, mp3 , Sony PSP , muzika , no name , auto , ICQ , www.freefoto.cz , www.freevideo.cz, warez, no name, fixa, hledat, vyhledávání, statistiky,rank, pink, rádio, vysočina, rádia online, odkaz, kontakt, icq, skype, odkaz, webgarden.biz, gmail, webkamery, iq test, zdarma, tapety zdarma do mobil, tapety na mobil zdarma, sudoku, reklama , sony , data , call of duty 2 Java Hry zdarma ke stažení, Java hry ke stažení zdarma,Schémata na mobil ke stažení zdarma,Témata na mobil ke stažení zdarma,Schémata pro Sony ericsson ke stažení zdarma,Tapety na mobil ke stažení zdarma,Animace na mobil ke stažení zdarma,Simpsonovi na mobil ke stažení zdarma,Simpsonovi, Zoufalé manželky,Zoufalé manželky na mobil ke stažní zdarma,Lost na mobil ke stažení zdarma,Lost,Ztraceni,Ztraceni na mobil ke stažení zdarma,Filmy na mobil ke stažení zdarma,Seriály na mobil ke stažení zdarma,Aplikace pro Symbian ke stažení zdarma,Témata pro Symbian ke stažení zdarma,N-gage hry ke stažení zdarma,Knihy na mobil ke stažení zdarma,Cracky do pc her ke stažení zdarma,Torrenty pc her ke stažení zdarma,Pc programy ke stažení zdarma,Icq 6.0 ke stažení zdarma,Skiny do Icq 6.0 ke stažení zdarma,Tv naživo,Kočky,Pískomilové,Morčata,Myšky,Potkani,Zvířátka,Zvířata,Výdělek na internetu,Pro webmastery,Dr.house,Doktor House,T-mobile,O2,Vodafone,Passport,girlstalk,stage,Lost,Simpsonovi, Ztraceni,mobil,sony ericsson k750i, email na mobilu,nokia,hry,game,games,pc,hrani,online,java,psp,play, station,mp3,mp4,alba,albumy,filmy,movie, movies,tapety,wallpaper,wallpapers,gif,rip, zdarma,stahuj,vse,ke,stazeni,zdarma,download,free,xxx,videa, zabava,pocitace,computer,tapetky,raj, smichu,smich,rapidshare,megaupload,upload,filefactory,mobil,rar,zip, live,tv,online,radia,webcamery,freemp3,web,fun,blog,webgarden, hack,hacking,icq,programy,videoklipy ,vydelek,er,rap,pop,techno,hip,hop,counter,strike,software,cd,iso, dvd,pocasi,hodiny,webmaster,iq,test,kravinky,vtipy,animace,smajlici, doplnky,windows,grafiti,sms,happy ,tree,friends,www,opticke,klamy,homepage,soundtracky,net,img, internet,menu,vcela,smartadpro,webmaster,tatu,prachy,penize,reklama ,search,informace,internet, statistiky,web,radio,hitparada,ikonky,vymena,hudba,link,dostupnost, zde,stahovac,ddl,top,torrent,warez,upload,mega,cz,file,super,bomba,parba ,dema,cheaty,tvorba,webu,web,hosting,navstevnost,zvyseni,navstevnosti, pro,read,stahuj, instaluj,chat,avg,x,rss,google,seznam,centrum,atlas,gamepark,gamezone,weby, odkazy,navody,info,ip,registrace,login,crack,cracky,patch,patche,cs,1.6,gta,san,andreas, kabat,corrida,chinasky,obrazky,picture,pictures,opera,firefox,explorer,studio,reklama,flash, html,pozadi,gamestar,score,level,gamepage,zip,rar,hesla,password,pass,ban, skype,microsoft,full,new,vista,novinky,na,prani,prodam,hledam,koupim,najdu,vyhledavace, seo,optimalizace,auta,divky,priroda,foto,volny,cas,burn,special,extra,reload,2007, rammstein,sims,gta,san,andreas,cent,simsnovi,stargate,avg,flash,gif,cz,com,skype,cs,1.6, counter,strike,hip,hop,rap,techno,tuning,sex,online,warcraft,vietcong,mafia,banneru skyny,vzhledy,anegnoty,oblivion,matrix,va,vymena,ikon,ikonek,pocasi,call,of,duty, max,payne,prey,doom,worms,reklama,ea,godfather,gothic,vydelek,na,netu,novinky,bannery Robbie,Williams,greatest,hits,akon,eminem,Black,Eyed,Peas,abba,disco,scooter,auta,lode, vesmir,zeny,priroda,3d,2d,motorky,windows,vista,fantasy,source,w.a.mozzart,mozart,smrt mozarta,tajemná smrt svobodného zednáře w.a.mozarta,ac,astrální cestování,astral,astralni cestovani,telekineze,koncentrace,relaxace,relax,