.

ČLÁNKY

ILLUMINÁTI-NADVLÁDA NAD SVĚTEM NEBO DOKONALÁ LEŽ?

Jaká byla role "Illuminátů" při teroristickém útoku proti USA 11. 9. ?

George Washington, F. D. Roosevelt, George Bush - o těchto pánech se říkalo, že jsou v řádu "Illuminátů". Co je skutečnost a co fikce, které jsou nám předkládané ve filmech a v knihách? ....
Jaká byla role "Illuminátů" při teroristickém útoku proti USA 11. 9. ?

George Washington, F. D. Roosevelt, George Bush - o těchto pánech se říkalo, že jsou v řádu "Illuminátů". Co je skutečnost a co fikce, které jsou nám předkládané ve filmech a v knihách? Existoval nebo existuje řád "Illuminátů"? Ano, jistěže existuje. Tajemnost - to je to, co běžného čtenáře přitahuje na hermetických řádech. Podobně, jako se dnes spekuluje o řádu "Illuminátů", se spekulovalo i o řádu Golden Dawn, jehož členem byla tehdejší umělecká a politická elita. Všechny tyto spekulace však rozklíčoval Chic Cicero a Sandra Tabatha Cicerová, kteří vydali učebnice tohoto řádu. Z dnešního pohledu by se učení tohoto řádu nechalo zařadit do "škatulky", které se dnes říká New Age. Ale jak to je se řádem "Illuminátů" a jaký vliv má na chod světové politiky?


ILLUMINÁTI V EVROPĚ
V roce 1623 vzniklo ve Francii hnutí, které se jmenovalo "Illuminés". Toto hnutí zde založila údajně skupinka lidí ze Španělska, konkrétně ze Sevilly. Slovem "Illuminés" se též označovalo hnutí faráře Pierce Guérina ze Saint - Georges de Roye. Původně se tato skupina jmenovala po svém faráři: "Gurinet". V roce 1634 se tato skupina propojila s hnutím, které vzniklo roku 1623. Pravděpodobně další skupina, která se označovala "Illuminés" a která neměla pravděpodobně žádnou návaznost na skupinu z roku 1623 ani na skupinu "Gurinet" vznikla asi v roce 1720 na jihu Francie. Krom jedné malé zmínky v knize "The Most Evil Secret Societies in History" jsem nenašel žádné věrohodné informace o této skupině.

Více informací máme o dalším řádu, který si říkal taktéž "Illuminati". Jedná se o "Řád perfektibilistů". Tento řád vystupoval pod více jmény exempli causa "Starobylí osvícení vizionáři bavorští", "Bavorští perfektibilisté" a taktéž "Illuminati". Tento řád vznikl 1. 5. 1776 a založil ho baron Adolf von Knigge a jezuita Adam Weishaupt z Ingolstadtu. Tento řád se pravděpodobně spojil se řádem zednářů resp. s lóží "Theodor" z Mnichova neboli "Theodor zum guten Rath". Píšu "pravděpodobně", protože řád barona Kniggeho a jezuity Weishaupta mohl i dál tajně fungovat. Zájem na tom, aby se připojil "Řád perfektibilistů" k zednářskému řádu "Theodor zum guten Rath" měla špička zednářského lóže v Mnichově. Toto lóže vyzvalo v roce 1777 samotného Adama Weishaupta, aby svůj "Řád perfektibilistů" připojil ke svobodnému zednářstvu.


ILLUMINÁTI V USA
A pak se začalo literálně spekulovat o tom, že uvnitř zednářů je další tajný kruh illuminátů. Něco jako tajná společnost uprostřed tajné společnosti. Tyto blamáže vznikly asi na základě vstupu řádu "Bavorských perfektibilistů" al "Illuminátů" v roce 1777. To, co těmto spekulacím nahrává, je fakt, že Spojené státy Americké byly založeny jen za dva měsíce po založení "Bavorských Illuminátů". Dne 4. 6. 1776 kongres schválil Prohlášení o nezávislosti - zrod USA. Spekuluje se o tom, že prezident USA George Washington patřil k řádu "Freemason". 17. 6. 1782 převzal Thomas Jefferson ve Virginii pečetě, které byly údajně zhotovené dle "Illuminátů". Tyto pečetě převzal na zednářské ceremonii. Další člen řádu "Freemason" F. D. Roosevelt nechal vytisknout tyto pečetě na jednodolarové bankovky, které se používají od roku 1933. Není zcela jasné jestli byl F. D. Roosevelt členem zednářů, "Illuminátů" či "Freemasonů". Jisté je pouze to, že se F. D. Roosevelt zajímal o hermetické vědy a že byl členem Hermetického řádu Zlatý úsvit (Golden Dawn). To, že bude F. D. Roosevelt prezidentem USA, mu předpověděl další člen tohoto řádu Abraham Stoker, který je znám jako spisovatel hororové literatury (Bram Stoker). Ovšem jestli to myslel vážně nebo žertem, to se pravděpodobně již nedovíme.


SVĚT BEZ NÁRODŮ
Dle samotného barona Kniggeho bylo v řádu "Illuminátů" v roce 1780 asi 2000 členů z celé Evropy. Ovšem pravda mohla být jiná - musíme vzít v úvahu, že v tu dobu již tento řád byl spojen tři roky se zednářskou lóží v Mnichově. Římskokatolická církev se začala stavět proti aktivitám Kniggeho a Weishaupta a jejich radikálnímu racionalismu. Knigge kázal o světě bez národů, bez států, bez církve, bez vlastnictví a dokonce bez institucích a bez rodiny. Rodinu považoval za přežitek. Když se podíváme na spekulace o tom, že řád "Illuminátů" by měl zakládat banky, úřady, průmyslové podniky, politické strany a podobně, tak by to ve své podstatě bylo proti jejich vlastnímu učení. Pro tyto názory byla skupina zakázána v roce 1784 Bavorskou vládou a označena za odbojnou organizaci. Z tohoto důvodu přišel jezuita Adam Weishaupt o své místo na inglostadské universitě, takže utekl do zahraničí.

O "Illuminátech", kteří jsou vyšší a nižší, píše František J. Vavák ve své práci "Z pamětí souseda a rychtáře Milčického", cituji (citace je ve staročeštině): "Vyšší; z těch někteří chodí v šarlatových pláštích, ozdobeni jsou zlatými řetězy, rozličných světských tovaryšství a řádů, bydlejí nejblíž od královských a knížecích dvorů, přijímají i vydávají listy do krajin a zemí, co za dobré a spravedlivé uznají a vydají, to musí býti dobré a spravedlivé, byť se to ani se zákonem Božím, ani s církví, ani starodávními právy, ani starými zemskými obyčeji, časem ani s svědomím nesrovnávalo; to každý za dobré uznati, přijmouti a proti tomu dost málo ozvati se nesmí. Kdyby se kdo všech od Boha a církve zapověděných hříchů dopustil, snáze bez trestu obstojí, než aby proti tomuto nařízení slovo promluvil. U těch žádná víra, žádné náboženství, žádné staré ustanovení, žádné klatby a závazky, žádná práva atd. nemá místa. Oni praví, že časové přinášejí a co časové přinášejí a rozum pochopiti, vyhledati a uskutčiti může, to že jest nejspravedlivější. Pryč prý s bláznovými starými vazbami, ustanoveními, zákony, výklady, učenostmi atd., to všecko vymyslili lidé na vazbu a zhoubu lidskou; osvícený člověka rozum nemá se tak šáliti, svoboda mysle lidské daleko jinam patří, než aby se tu na světě takovými vazbami, přístrachy a pohrůžkami, vírou vázáním, nebem těšením, peklem hrozením trápena a mučena byla; to již dávno vymyslili lidé a kněží na užitek svůj."

František V. Vavák se též v pamětech zmiňuje o nižších "Illuminátech", o kterých píše, cituji: "Jsou illumináti nižší a ti se vynacházejí téměř u všech stavů, v zámcích, v městech i vojenských hluků, zvlášť lidé mladší, kterým pobožnost jest trnem v oku, a kdo by jim zvěstoval bázeň neb kázeň, ten jest u nich každý blázen. Ti poznají se po tom, když, co ti první vydávají a nařizují, oni to chutně a vděčně přijímají, chválí a zastávají; když kostel jim daleko, Pán Bůh příliš vysoko; když modlitba je mrzí a chudými zhrzí; když tělo strojí a šlechtí, a duchem řídit se nechtí; když kázání v kostelích záleží v postelích; když i mše svatá jest u nich času ztráta; když i nešpory jsou jejich času škody; když hanebné plzkosti jsou jim v libé chutnosti; když na kněze nedbají a blázny jen z nich mají; když všecky zbožné ctnosti mají za škodné hosti; když starým se jen smějí a co chtějí, to klejí; když ne po práci, ale tehdy spějí, že víc činiti neumějí, co by činit chtěli."


STUPNĚ BAVORSKÉHO ŘÁDU ILLUMINÁTŮ
1. stupeň: Novic;
2. stupeň: Minervál;
3. stupeň: Illuminatus minor;
4. stupeň: Illuminatus maior;
5. stupeň: Skotský novic;
6. stupeň: Skotský rytíř;
7. stupeň: Kněz;
8. stupeň: Edopt;
9. stupeň: Regent.


MAGIE CHAOSU A LŽI
Člen na stupni číslo 2 (Minervál) měl mimo jiné úkol vyhledávat a kontaktovat další případné členy do řádu. Člen, který dosáhl stupně číslo 3 (Illuminatus minor) si musel vymýtit všechny svoje politické a náboženské předsudky. Člen na tomto stupni se učil údajně tajné metody řádu. Ovšem dnes již tyto metody nejsou až tak tajné, protože dnes již víme, že šlo ve své podstatě o "mix" různého učení pocházejícího většinou z východu. O čtvrtém stupni a o procesu tohoto stupně (Illuminatus maior) píše spisovatel Payson tato slova, cituji: " ... pomalý, propracovaný a zákeřný proces, během něhož je myšlení velmi důkladně, byť nepozorovaně, připraveno o dříve vyznávané principy a místo nich jsou v něm rozníceny blouznivé myšlenky na brzké dosaření pantví vznešené moudrosti ... ". V těchto slovech jako by byla určitá touha autora po senzaci, po tom, aby vyvolal v lidech strach. Avšak pokud se podíváme na rituály "Illuminátů" stupně 2, 3 a 4, tak zjistíme, že se jedná pouze o psychologii v praxi. Nebo snad považujete koncentraci na předmět, koncentraci na zvuk, stav "ne-myšlení", vymítací rituály etc, za něco, co rozkládá nepozorovaně osobnost člověka? Je třeba si uvědomovat, že všechny tyto řády nesoucí název "Illumináti", jsou řády chaos magické. A s trochou nadsázky si dovolím napsat, že praktikující chaos mág, pokud něčeho nedosáhne, tak stejně bude tvrdit, že toho dosáhl. Tomuto nasvědčuje i dopis, který napsal sám Adam Weishaupt. Tento dopis byl napsán až po roce 1784, kdy byl řád omezen a později zakázán. Pak byl zatčen zednář a profesor Cosandeye, zednář a profesor Renner, zednář a profesor Utschneider, zednář a profesor Grunberger. Dle jejich výslechů bylo patrné, že veškeré údajné tajné vědění, které se v řádu vyučovalo se omezovalo na sexuální praktiky, které v několika případech končily sebevraždou (viz Shelley Klein). A co tedy stálo v onom "záhadném" Weishaptově dopisu? Slova, které usvědčují zakladatele tohoto řádu z manipulaci a lži, cituji:

"Je velmi dobré vést vaše podřízené k víře, že všechny ostatní tajné společnosti, zvláště svobodní zednáři, jsou potají řízeny právě námi, aniž byste jim sdělovali skutečný stav věcí...
...Když se objeví nějaké pozoruhodné nebo významné skutečnosti, naznačujte, že jejich původcem je náš řád. Když některá schopná osoba dosáhne významné pověsti, nechť se vytváří obecné povědomí, že je jedním z nás ..."


ÚTOK 11. ZÁŘÍ - AKCE ILLUMINÁTŮ?
Změna kolektivního myšlení lidstva. To byl prý dle některých spekulací důvod útoku na USA 11. září. Alespoň to tvrdí zastánci teorie, že řád "Illumináti" stojí v pozadí světové politiky a dokonce i všech tragédií. Těmto spekulacím nahrává to, že tajné služby měly informace o chystaném útoku a nic nebylo podniknuto. Máme snad věřit tomu, že se USA hodil útok teroristů k tomu, aby Amerika mohla napadnout Afghánistán a později i Írák. Právě tento fakt nahrává spekulantům. Spisovatel a bývalý britský fotbalista David Icke spojuje také dvě nespojitelná fakta. Tvrdí, že se stal tento útok 11. 9., protože pokud tento datum napíšeme "po anglicku", tak nám vyjde: "9. 11.", to znamená "911". A číslo telefonu 911 je ve Spojených státech telefonní číslo záchranné služby. David Icke k tomuto píše, cituji: " ...rituální a esoterické kódy jsou dření všeho, co illumináti podnikají ... ". Jestliže by měl čtenář uvěřit těmto spekulacím, pak by tedy neměl být Illuminátem prezident USA, ale ten, kdo akci naplánoval - Usama Bin Ládín a jeho "chlapci" v letadlech smrti, která se řítila na cíle v USA. Tyto dezinformace a rádoby senzace přesně odpovídají tomu, co píše ve svém dopise Adam Weishaupt z Ingolstadtu.Vypadá to, jakoby tato skupina nebyla hermetickým řádem, ale spíš velice schopnou reklamní agenturou, která rozehrává dezinformace. A je třeba přiznat, že jí to šlo (i jde) velice dobře. Ve své podstatě zakladatelé řádu jsou jedinci s nedostatkem sebevědomí a možná že právě proto parazitují na úspěchu někoho jiného.


Existují "Illumináti"? Jistěže ANO. Existuje mnoho skupin, které se označují tímto názvem.
Mají Illumináti moc nad světovou politikou? Jistěže NE! Ale chcete-li v to věřit, tak věřte. Lidé přeci i v dospělosti mají rádi pohádky a senzace.Jaroslav Demeter PtáčekPoužitá literatura a další zdroje:
Shelley Klein: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách (ALPRESS, s. r. o. 2006)
Seth Payson, Benedict Williamon: Proff of the Illuminati (Samuel Etheridge 1802, Invisible Press 2003);
František J. Vavák: Z pamětí Františka J. Vaváka; souseda a rychtáře Milčického (www.katolikrevue.cz);
David Icke: Problem, Reaction, Solution (www.propagandamatrix.com)


Žádné komentáře
 
paranormální jevy,paranormals,záhady,záhady a mysteria,duchové,sex,erotika,strašidelné příběhy,Únos,Area51,area51,tunguská exploze,30 červenec 1908,Filadelfský experiment,bahamské trojuhelníky,Canneto de Caronia,Canneto Caronia,canneto caronia,strašidelný dům,trojuhelníkové ufo,tojuhelnikove ufo,ufo,www.zahady.cz,balck out,new york bez proudu,příběhy,projekt ,fénix,fotografie záhad,duchové,bigfoot,snezny muz,yeety,jety,Chupacabra,UFO,USO,Roswell - celková zpráva,Loch ness,Bermudský trojuhelník,Okolnosti pádu Challengeru,Předtuchy,Area 51+video,Tunguská EXPLOZE,Tunguská exploze,Tunguská záhada,S-4,Groom lake,Grom-Lake,Groom Lake,groom-lake,grom lake,groom lake,UFO, záhady, area51, dějepis, zeměpis, přirodopis,magie,kouzla,astrílní cestování,ac,záhady,area 51 fotografie, mystéria,fotogalerie,ufo obrázky,ufo fotogalerie,ufo videa,area 51,area51 obrázky,Starověké zbraně I,Starověké zbraně II,Neidentifikovatelné letecké objekty v ČR,Vrátily se staří známí?,Vrátily se staří známý?,Vrátily se staří známí,Vrátily se staří známý,vypálení lidic,vypálení lidic jako rytuál?,The sims 2 download casa the sims 2 gratis download case the sims download case the sims 2 download casino black jack download casino empire download casino federation download casino on net download casino software download casino tropez download catalist download catalog download catalogo emmezeta download catalogo malossi download catalyst download catoni animato gratis download catoon download cazzata download cazzate download cc cleaner download cc cleaner 1 34 download cce download ccg maker download ccnl elettrico 2006 download ccnl metalmeccanico download ccnl metalmeccanico artigiano download cctv download cd download cd audio download cd axis 2110 download cd boot download cd burners download cd clone download cd cover download cd decrypter 2 3 1 download cd dvd modifiche ps2 download cd ex download cd exe download cd fifa 2006 download cd g download cd gps bmw download cd installazione diablo2 download cd installazione ipod nano xp download cd key download cd key bmw download cd label download cd label for free download cd laura pausini download cd musicale download cd musicali download cd n go download cd navigazione auto download cd office 2000 small business download cd protector download cd ps2 download cd r diagnostic download cd registrato funzionante download cd ripper download cd rom download cd rom dizionario nomen download cd scratch download cd test download cd v3 download cd windows xp professional download cd writer 8200 series download cda download cdex 1 51 download cdex italiano download cdgen ps2 download cdgen ps2 2 0 download cdr win download cdrwin 3 8d download cei 11 27 download celebrity the sims 2 download cell phone ringtone download cellulare download cellulare gratis download cellulari download celtic download cen download cenere angela download censored download cento colpi di spazzola download cento colpi spazzola download cep color enable download cerca download cerca te download certificate creator download cervello download cervello 2050 download cesare cremonini bagus free download cessna citation mustang for fs9 download chameleon gem crack download champion spot download champions league download championship manager 2006 download championship manager 2007 download character download character 3ds download character dbz for lf2 download character for lf2 download character sacred download characters download characters lf2 dbz download characters sims download chars download chars capcom vs snk download chars final fight maki download chars mugen download chat download chat big fun download chat c6 download chat italiana download chat mabuhay download chat yahoo download chat yahoo 6 1 2003 download chating room download cheater database download cheeta audio converter download cheetah audio download cheetah audio converter download cherry gold download chess assistant download chess assistant 6 download chess master download chess mobile download chessmaster download chessmaster 9000 download chessmaster 9000 mac download chi vuol esser milionario download chi vuol essere miliardario download chi vuol essere milionario download chi vuol essere milionario gratis download chi vuole essere milionario download chiara forza perugia download chicken invader download chicken invaders download chimica industriale download china download chip download chip s challenge download chipcat 2 3 ita download chipset audio via ac97 download chopin download chrono trigger gba download cia commander crack download cicciolina download cicciolina gratis download cinema 4d download ciogo luxor download circuit download circuit maker download circuitmaker download cirrus for fs2004 download ciso converter download citation x fs 2004 download citizen berlusconi download citrix download citta sim city download city download citymaps miami tomtom download civ ii download civilization 1 download civilization iv download claddvd download clam download clam antivirus download clamwin download classic game download classic music download classical download classical sheet music download classical tetris download classico libro download clean download clean registry download clean xp download cleaner download cleanmgr versione 6 download cleanup download clear download click download click to dvd download client for java proxy download client lineage 2 c5 download client putty download client telnet download client terminal download client winlirc download client world of warcraft download cliff hanger lupin 3 download clinica dell amore download clip sex download clip song download clipart collection download clipart compressi download clipart diddle download clipart free download clipart gif download clipart wmf natale download clone download clone 5 download clone cd 4 download clone cd 5 download clone cd dvd download clone cd dvd italiano keygen download clone cd gratis download clone cd italiano download clone dvd 2 download clone dvd 2.8 download clone dvd gratis download clone dvd ita download clone dvd mobile download clone dvd2 download clone gratis download clone xxl download clonecd 5 9 2 1 download clonedvd 2 download clonedvd 2 gratis download clonedvd 2.8 download clonedvd italiano download clonedvd2 download clony download clony xxl download clonyxxl download cloverheart s mp3 download cm download cm 8738 download cm 97 98 download cm5 portugues completo download cmailserver 5 3 download cmap download cmd exe download cmi8330 download cmi8738c3dx pci audio device driver download cmi9738 audio driver download cnc simulator download cnn download cobian backup download cobol download cobra download cocktail download cod2 mohaa map download coda dx50 download coda pac download codbot 1 50 download code download codebreaker 7 8 download codec 3gp download codec ac3 download codec aggiornati download codec amr download codec asf download codec asx download codec audio download codec audio avi download codec audio gratis download codec avi windows media player download codec div download codec div3 download codec div3 gratis download codec divx download codec divx 5 download codec divx 5 1 1 download codec divx 5.0 download codec divx nokia n70 gratis download codec dvd download codec dvd windows xp download codec dvix download codec dvm download codec dvx download codec dx 50 download codec dx 50 div5 download codec dx50 download codec dx50 divx download codec for windows download codec for wmp 9 download codec free download codec gratis download codec gratis italiano download codec h 264 download codec h 264 avc download codec h264 download codec indeo download codec it download codec k lite download codec lame download codec media download codec media player download codec media player 10 download codec media player 11 download codec mediaplayer download codec microsoft mpeg download codec mp3 download codec mp4 download codec mpc download codec mpeg download codec mpeg 2 download codec mpeg 4 gratis download codec mpeg1 layer 3 download codec mpeg2 download codec mpeg4 download codec mpg download codec pack download codec per windows media player download codec s mpeg 4 v3 download codec tag download codec video download codec video klite megapack download codec video windows media player download codec video wmv download codec window media player 10 download codec windows download codec windows media download codec windows media player download codec windows media player 10 download codec wmp download codec wmv download codec x wmp 11 download codec xvid download codec yuy2 download codek download codex download codfree download codice download codice 28 download codice attivazione alchool 120 download codice attivazione simulatore treno download codice attivazione zuma download codice avviamento postale download codice civile download codice civile commentato download codice da vinci download codice della strada download codice di procedura civile download codice dvd fab express download codice fiscale download codice fiscale gratis download codice fun 6 1 download codice informatico download codice leonardo vinci download codice matrix download codice motorola a835 download codice o file digitale terrestre download codice penale download codice pokemon download codice privacy download codice procedura civile download codice registrazione clone cd download codice sat viaccess download codice sblocco lg 8138 download codice sblocco nec 228 download codice scheda sky free download codice segreto mafia pc gratis download codice seriale download codice sky card download codice sorgente download codice strada download codice vinci download codice vinci dvd download codici download codici avviamento postale download codici fun 6 1 download codici per ricariche vodafone download codici seriali download codifica dvd download coiffeur download colin mc rally download colin mcrae download colin mcrae rally download colin mcrae rally 2005 download colinde download colinde mp3 download collar de esmeraldas download collin mcrae raly 1 download colonna sonora download colonna sonora armageddon aerosmith download colonna sonora dei film download colonna sonora film download colonna sonora odissea 2001 spazio download colonna sonora squalo mp3 download colonna sonora zip download colonna sonore download colonna sonore film download colonna sonore zip download colonne sonore download colonne sonore film download color nick download color nick v2 download color tech clementoni download colornick v2 download com ad aware download com ad aware se download com adaware download com c nat download com cnet download com emule download com limewire download com macromedia download com macromedia flash player download com psp download com spybot download com spybot 1 3 download com spybot sd download com spybot search and destroy download com spybot search destroy download com tom tom download comand conquer full download combat download combat flight simulator download combattimento tancredi clorinda download comctl32 download comctl32 dll xp download comdlg32 download comdlg32 ocx download come see me tonight download comic font download comic software download comici download command conquer download commander download commandos download commandos 1 download commandos 2 download commandos 3 download commandos gratis download commiservizi difesa download communication manager symbian download compaq 010329 001 download compendio diritto commerciale download compilation download compilatore download compilatore c download compilatore c++ download compilatore cobol download compilatore fortran download compilatore gcc download compilatore java download compilatore linguaggio c download compilatori c download compiler download completa metal gear solid download complete free movie download complete game download complete games download completi download completo download completo championship manager download completo de fifa street download completo dungeon siege 2 download completo hitman codename 47 download completo messeger 7 5 download completo morrowind the elder scroll download completo windows xp italiano download componente pneumatico cilindro download comprimere dvd download comprimere video download computer driver download computer game download computer game free download computer motorola razr v3i download computer parlante download computer toshiba download computer toshiba gratis download computer toshiba gratis download download computo metrico estimativo palestra download con download concert download concerto madonna download condivisione download condivisione file download conexant d480 mdc download conexant hsp56 download conexant rs56 pci driver download configurare scheda tv download coniugazione dei verbo download connessione guidata download consolle dj for pc download consolle java for microsoft vista download consolle java for vista download construction destruction full download contatore visite download contax 4715 download conteo of don omar download contessa ruggeri download contintasca 6 download conto corrente software download conto tasca 6 download contour grid elevation map download contour grid map download contratto affitto uso commerciale download contratto capitolato d appalto ristrutturazione download contratto compravendita fiavet download contratto lavoro metalmeccanico download contratto locazione immobile download contratto nazionale metalmeccanico 2006 download contratto preliminare compravendita download controcampo download controcampo 2006 download control download control activex download control remota jar download control scis raid download controller audio download controller audio multimediale download controller raid download controller usb download controller vga compaq evo n1015v download controller video vga download controllers mainboard pc100 sis530 download controlli activex download controllo activex download controllo activex 9 download controllo gestione download conversione file download conversione mp3 download conversione mp3 midi download convert ape mp3 download convert avi download convert doc download convert movie download convert mp3 download convert pdf download convert vob download convert wab to pab download converted music italiano download converter download converter 3ds download converter 3ds max obj download converter 3gp download converter avi to download converter avi to dvd download converter dv avi download converter mp3 download converter mp3 to mmf download converter pdf download converter to divx download converter wave to mmf download converti cda mp3 download converti cdfs dvd download converti ivx download converti mp3 mp4 download converti mpeg dvd download converti pdf word download converti wmv cd dvd download convertire 3gp download convertire file download convertitore 3gp download convertitore 3gp avi gratis download convertitore 3gpp download convertitore amr download convertitore amv download convertitore audio download convertitore audio mp3 download convertitore avi download convertitore avi 3gp download convertitore avi amv download convertitore da divx a dvd download convertitore da mpc a mp3 download convertitore da wav a mp3 download convertitore da wma a mp3 download convertitore divx download convertitore divx dvd download convertitore doc pdf download convertitore dvd download convertitore dvd a dvx download convertitore dvd dvx download convertitore dvix dvd download convertitore dvx dvd download convertitore dvx in dvd download convertitore file download convertitore file video download convertitore file video 3gp download convertitore file wav download convertitore formati video download convertitore in mp3 download convertitore inglese download convertitore midi download convertitore midi mp3 download convertitore mp3 download convertitore mp3 midi download convertitore mp3 mmf download convertitore mp3 wav download convertitore mp3 wma download convertitore mp4 download convertitore mp4 gratis download convertitore mpc mp3 download convertitore mpeg download convertitore musica download convertitore pdf download convertitore pdf word download convertitore psp download convertitore quick time avi download convertitore quick time avi free download convertitore real one player quicktime download convertitore rm download convertitore sis jar download convertitore sis nth download convertitore swf avi download convertitore video download convertitore video gratis download convertitore video ipod download convertitore video mp4 download convertitore video mpg 3gpp gratis download convertitore video psp download convertitore video rm download convertitore wav mp3 download convertitore wma mp3 download convertitori audio download convertmovie crack download convertxtodvd 2 1 6 download cool download cool edit download cool edit pro 2 download cool streaming download coolpix l4 manuale italiano download coolstreaming download coolstreaming 3 download copernico download copertina download copertina cd download copertina cd audio download copertina cd musicale download copertina cd musicali download copertina dvd download copertina film download copertina film dvd download copertine download copertine cd download copertine dvd download copia dvd download copilot alk download copione anna frank download copione cabaret sketch download copione natale download copione teatrale download copioni teatrali download coppermine download cops robbers download copy programm download copy to dvd download copy to dvd gratis download copytodvd download copytodvd 3 20 download coran arabic language download corano download core player mobile download core10k exe download corel album download corel art dabbler 2 1 download corel capture,Sony Ericsson K750i... Spusta filmů v DVD i v DivX... sudoku,filmy,mp3,zdarma,stahujte,stahuj,filmy,hry,ke,stazeni,zdarma,vse,movies,blog ,free,web,seznam,pocasi,zpravy,viry,reklamní systémy,partnerský,horoskop,program,sms,free,computer,nova,mp3,zabava,reklama,firmy,bro, praha,počasí,sms,free,zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web , fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, freemp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, online zábava, zábava, zábava online, hry, hryonline, onlinehry, on-linehry, on-line, online, game, games, zadarmo, webhry, webgames zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, tvorba www,webdesign,informační architektura,viditelnost,SEO,seo,search engine optimization,optimalizace pro vyhladavače,optimalizace pro vyhledávače,použitelnost,přístupnost,WCAG,WAI,blindfriendly web,internet content,webgarden, mp3.webgarden.cz, videoklipy, videa, software, filmy ke stažení zdarma, mp3 ke stažení zdarma ,hry ke stažení zdarma, počítače, toplist, hostuju, nahraj, upload, hosting, kabát, chinaski, mp3, warez, no name, fixa, hledat, vyhledávání, statistiky,rank, pink, rádio, vysočina, rádia online, odkaz, kontakt, icq, skype, odkaz, webgarden.biz, gmail, webkamery, iq test, zdarma, tapety zdarma do mobil, tapety na mobil zdarma, sudoku, reklama, cela alba ke stazeni zdarma,wohnout,obsluhoval jsem anglickeho krale,stahuj, torrent, recenze, filmy, film,hry,game ,černobyl,webgarden,seznam,war,stalker,pagerank,srank,zvyseni,jak,o,pc tuning,tuning,bannery,vymena ikonek,www.mp3s.nadruhou.net,mp3s,mp3snadruhou,atlas,seznam,seznamka,horoskopy,zpravy ,akcie,morfeo,porno,pamela anderson,george busch,free video,free foto,hovno,carbon,nfs,gta,batlle,warior,Milla Jovovich,k700i,k750i,nokia,java hry,w700i,w800i,film mafia,nahral,modeling,jak se stát modelkou,lacoste,lancome,gta,san andreas,asus,microsoft,aple,avril lavigne,drogy,repro,auto,bazar,paměť,rozvrh,novinky,bruce wilis,paul,papír,myš,usb,koupit,prodat,light,lamborginy,ferari,bmw,porsche,mercedes,čj,angličtina ,amaterské filmy,lost,ztraceni,vratné láhve,Vratné Láhve,Kvaska,Martin Kunc,Paris Hilton, Tokio Hotel, java hry zdarma ke stažení,warez,javy zdarma,java hry zdarma,tapety na mobil zdarma ,java hry zdarma,java hry 128x160 zdarma ke stažení, zdarma ke stažení, zdarma, java hry pro mobil zdarma ke stažení zdarma ke stažení,EA Mobile Fight Night Round 3 zdarma ke stažení,S.T.A.L.K.E.R. 3D - neuveritelné preview,Trailer na BULANKY mobile,Trailer na BULANKY mobile ,GAMELOFT PREVIEW ,3D Need For Drift,NFS:MOST WANTED NO FAKE a mnohem více java her pouze zde zdarma ke stažení.Největší web o java hrách v ČR. Piratesxxl.110mb.com piratesxxl.110mb.com freefoto.cz java hry 176x220,240x320,3gp filmy,videa,akční,fantasy, komedie,horory,Trihller,Dobrodružné, Animované, simsni 3gp filmy download,tapety 176x220,240x320,animace 176x220,240x320,mp3 download,java aplikace,informace o mobilech k790i, k800i,k810i,k550i,k750i,galerie, příslušenství,kde koupit,forum,xxx,porno,sex-schop,pc recenze,cd klíče,warez, Lost, Simpson, 3gp, java hry, zvonenia, polyfoní vyzvánění, free 3gp, videa na mobil zadarmo, wap upload, témy na mob il, themes, games, mobile vi deos,download, software na mobil, manuály, java games, nokia, siemens, SE, Lost na mobil, free, zdarma, zadarmo hry,game,games,pc,hrani,online,java,psp,play,station,mp3,mp4,alba,albumy,filmy,movie,movies,tapety, wallpaper, gif,rip, stahuj,vse,ke,stazeni,download,,zabava,pocitace,computer,tapetky,rapidshare,megaupload,upload, filefactory,mobil,rar,zip, live,tv,online,radia, icq,programy,videoklipy,vydelek,er,rap,pop,techno, hip,hop,counter,strike,software,cd,iso, dvd,,webmaster,iq,test,kravinky,vtipy,animace,smajlici,doplnky,windows,grafiti,sms,happy, tree,friends,homepage,soundtra cky,net,internet,prachy,penize,reklama,search,informace,internet,web,radio,hitparada,ikonky,vymena ,hudba, ddl,top,torrent,warez,file,super,bomba,parba,,cheaty,tvorba,webu,web,hosting,navstevnost ,zvyseni, navstevnosti, ch,patche,cs,1.6,gta,san,andreas, kabat,corrida,chinasky,obrazky,picture,pictures ,php,tvorba vebu,flash,html,pozadi ,gamepage,zip,rar,hesla,password,pass, skype,microsoft,full, new,vista, novinky, na,prani,prodam,hledam,koupim,najdu,v auta,divky,priroda,ženy,,foto,rammstein,sims,gta,san,andreas,cent,simsnovi,sta noty,oblivion,matrix,vymena,ikon,ikonek,call,of,duty,prey,doom,worms,ea,godfather, gothic,vydelek,na,netu,novinky,nery Robbie,Williams,greatest,hits, akon,eminem,Black,Eyed,Peas,abba,disco,scooter,auta,lode,vesmir,zeny,priroda, 3d,2d,motorky,windows,vista,fantasy,source, play,good,java hry na k750i,online hry,moodik,crypt,load,agáta hanychová,playboy Annonce, Atlas, Auto, BEST of YouTube, Blesk, Centrum, Digi TV, Eurotel, Evropa 2, Filmy ke stažení zdarma, Freefoto, Freefoto.cz, Freevideo, Freevideo.cz, Google, Horoskopy, Hry, Hry online, ICQ, Idnes, Idos, Idos jízdní řády, Ikea, Jízdní řády, Jízdní řády autobusů, Jízdní řády vlaků, Katastr nemovitostí, Libimseti, Libimseti.cz, Mapy.cz, Minihry, Mp3, Mp3 ke stažení zdarma, Nokia, O2, Obchodní rejstřík, Obrázky, Online hry, Počasí, Rande.cz, Recepty, SMS zdarma, Seznamka, Sms zdarma na eurotel, Spolužáci.cz, Stahuj.cz, Superhry, Superstar 3, T-mobile.cz, T-music, Tapety na plochu, Telefonní seznam, Teletext, Vodafone, Vodafone.cz, Xchat, www.1000her.cz, www.freefoto.cz, www.freevideo.cz, www.idos.cz, www.libimseti.cz, www.servis24.cz, www.superhry.cz, www.vodafone.cz, Úřad práce www.google.com, www.jyxo.cz, www.morfeo.cz, optimalizace, seo, vyhledávač, fulltext, sudoku,filmy,mp3,zdarma,stahujte,stahuj,filmy,hry,ke,stazeni,zdarma,vse,movies,blog,free,web ,seznam, pocasi,zpravy,viry,reklamní systémy,partnerský,horoskop,program,sms,free,computer,nova,mp3,zabava,reklama,firmy,bro,praha, počasí,sms,free,zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, online zábava, zábava, zábava online, hry, hryonline, onlinehry, on-linehry, on-line, online, game, games, zadarmo, webhry, webgames zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, mp3.er.cz,tvorba www,webdesign,informační architektura,viditelnost,SEO,seo,search engine optimization,optimalizace pro vyhladavače,optimalizace pro vyhledávače,použitelnost,přístupnost,WCAG,WAI,blindfriendly web,internet content,webgarden, mp3.webgardeb.cz, videoklipy, videa, software, filmy ke stažení zdarma, mp3 ke stažení zdarma,hry ke stažení zdarma, počítače, toplist, hostuju, nahraj, upload, hosting, kabát, chinaski, mp3 , Sony PSP , muzika , no name , auto , ICQ , www.freefoto.cz , www.freevideo.cz, warez, no name, fixa, hledat, vyhledávání, statistiky,rank, pink, rádio, vysočina, rádia online, odkaz, kontakt, icq, skype, odkaz, webgarden.biz, gmail, webkamery, iq test, zdarma, tapety zdarma do mobil, tapety na mobil zdarma, sudoku, reklama , sony , data , call of duty 2 Java Hry zdarma ke stažení, Java hry ke stažení zdarma,Schémata na mobil ke stažení zdarma,Témata na mobil ke stažení zdarma,Schémata pro Sony ericsson ke stažení zdarma,Tapety na mobil ke stažení zdarma,Animace na mobil ke stažení zdarma,Simpsonovi na mobil ke stažení zdarma,Simpsonovi, Zoufalé manželky,Zoufalé manželky na mobil ke stažní zdarma,Lost na mobil ke stažení zdarma,Lost,Ztraceni,Ztraceni na mobil ke stažení zdarma,Filmy na mobil ke stažení zdarma,Seriály na mobil ke stažení zdarma,Aplikace pro Symbian ke stažení zdarma,Témata pro Symbian ke stažení zdarma,N-gage hry ke stažení zdarma,Knihy na mobil ke stažení zdarma,Cracky do pc her ke stažení zdarma,Torrenty pc her ke stažení zdarma,Pc programy ke stažení zdarma,Icq 6.0 ke stažení zdarma,Skiny do Icq 6.0 ke stažení zdarma,Tv naživo,Kočky,Pískomilové,Morčata,Myšky,Potkani,Zvířátka,Zvířata,Výdělek na internetu,Pro webmastery,Dr.house,Doktor House,T-mobile,O2,Vodafone,Passport,girlstalk,stage,Lost,Simpsonovi, Ztraceni,mobil,sony ericsson k750i, email na mobilu,nokia,hry,game,games,pc,hrani,online,java,psp,play, station,mp3,mp4,alba,albumy,filmy,movie, movies,tapety,wallpaper,wallpapers,gif,rip, zdarma,stahuj,vse,ke,stazeni,zdarma,download,free,xxx,videa, zabava,pocitace,computer,tapetky,raj, smichu,smich,rapidshare,megaupload,upload,filefactory,mobil,rar,zip, live,tv,online,radia,webcamery,freemp3,web,fun,blog,webgarden, hack,hacking,icq,programy,videoklipy ,vydelek,er,rap,pop,techno,hip,hop,counter,strike,software,cd,iso, dvd,pocasi,hodiny,webmaster,iq,test,kravinky,vtipy,animace,smajlici, doplnky,windows,grafiti,sms,happy ,tree,friends,www,opticke,klamy,homepage,soundtracky,net,img, internet,menu,vcela,smartadpro,webmaster,tatu,prachy,penize,reklama ,search,informace,internet, statistiky,web,radio,hitparada,ikonky,vymena,hudba,link,dostupnost, zde,stahovac,ddl,top,torrent,warez,upload,mega,cz,file,super,bomba,parba ,dema,cheaty,tvorba,webu,web,hosting,navstevnost,zvyseni,navstevnosti, pro,read,stahuj, instaluj,chat,avg,x,rss,google,seznam,centrum,atlas,gamepark,gamezone,weby, odkazy,navody,info,ip,registrace,login,crack,cracky,patch,patche,cs,1.6,gta,san,andreas, kabat,corrida,chinasky,obrazky,picture,pictures,opera,firefox,explorer,studio,reklama,flash, html,pozadi,gamestar,score,level,gamepage,zip,rar,hesla,password,pass,ban, skype,microsoft,full,new,vista,novinky,na,prani,prodam,hledam,koupim,najdu,vyhledavace, seo,optimalizace,auta,divky,priroda,foto,volny,cas,burn,special,extra,reload,2007, rammstein,sims,gta,san,andreas,cent,simsnovi,stargate,avg,flash,gif,cz,com,skype,cs,1.6, counter,strike,hip,hop,rap,techno,tuning,sex,online,warcraft,vietcong,mafia,banneru skyny,vzhledy,anegnoty,oblivion,matrix,va,vymena,ikon,ikonek,pocasi,call,of,duty, max,payne,prey,doom,worms,reklama,ea,godfather,gothic,vydelek,na,netu,novinky,bannery Robbie,Williams,greatest,hits,akon,eminem,Black,Eyed,Peas,abba,disco,scooter,auta,lode, vesmir,zeny,priroda,3d,2d,motorky,windows,vista,fantasy,source,w.a.mozzart,mozart,smrt mozarta,tajemná smrt svobodného zednáře w.a.mozarta,ac,astrální cestování,astral,astralni cestovani,telekineze,koncentrace,relaxace,relax,